Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené
Mob.: 0948 818 811

Mediátor / Cena za mediáciu

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za tento výkon sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu  súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne. Účastníci sa dohodnú aj na tom, kto za mediáciu zaplatí. Môže to byť napríklad len iniciátor mediácie, alebo sa môžu dohodnúť, že sa o náklady podelia spoločne všetci účastníci mediačného konania.

Spôsob tvorby ceny vychádza z týchto určujúcich kritérií:

predmet sporu

typ sporu

právna subjektivita účastníkov mediačného konania

oblasti

predmet sporu

typy sporov

cena

Občiansky sektor

FO* - nepodnikatelia


susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí

manželské a partnerské spory

komunitné spory

medzikultúrne a etnické spory

20 € / hodina


rodinné spory, partnerské spory,

rozvod, starostlivosť o deti,

susedské spory a pod.

20 € / hodina


Majetkové spory:
do 1.660€ alebo ak majetková 25 €/hodinu hodnota predmetu mediácie nie je známa


od 1.660 €

25 €/ hodina

40 €/ hodina

Súkromný podnikateľský sektor


Fyzické osoby, právnické osoby  - podnikatelia

fyzické osoby

právnické osoby

nemajetkové spory


40 € / hodina


Majetkové spory:
do 1.660€ alebo ak majetková
hodnota predmetu mediácie
nie je známa

od 1.660 €

40 € / hodina

DOHODOU

Osobitné ustanovenia:

Úvodná konzultácia je zdarma.

V prípade, že sa účastník rozhodne svoj spor riešiť mediáciou, je cena za začatie mediácie stanovená na sumu 25 €. V tejto    cene je zahrnuté prevzatie prípadu, preštudovanie prípadu a výzva druhej spornej strane.

V prípade, že účastník mediácie výzvu prijme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka.

Spísanie mediačnej dohody alebo uzatvorenie mediácie bez dohody je pre každého účastníka mediácie 10 €.

Za vyhotovenie záverečnej správy pri odmietnutí mediácie druhou stranou 15 €.

Za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy za každú začatú hodinu 20 € v prípade    občianskych sporov a SZČO, pre právnické osoby 30 € / hodinu.

Pri kombinácii účastníkov mediácie rôznej právnej subjektivity sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje 1/2 súčtu    jednotlivých sadzieb

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.

Cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli na základe    požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.

Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.

Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme - dohoda, zápis alebo    prehlásenie plnej moci - pred začatím mediačného konania.

Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody a má korešpondovať s    účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou

K uvedeným cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.