Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené
Mob.: 0948 818 811

Vysporiadanie nehnuteľností / Cenník

Pri tvorbe ceny za naše služby sa spoločnosť MP KREDIT s.r.o. riadi týmito zásadami:

Cena za naše služby je stanovená individuálne pre každého klienta
  
 (podľa komplikovanosti prípadu s ohľadom na potreby klienta)

Za prvú konzultáciu a naštudovanie prípadu klient neplatí.

Cenová ponuka je vytvorená vždy až po stretnutí s klientom, po oboznámení sa s požiadavkami a po stanovení si hodnoty    majetku, ktorý sa bude vysporiadávať

Naším cieľom je pre klientov ponúknuť komplexný servis a služby v procese majetkového vysporiadania a naša stanovená    cena za služby pre vás bude dojednaná vopred a bude konečná.


AKO STANOVÍME CENU ZA VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTI?

Cena za naše služby sa skladá z odmeny a hotových výdavkov.


Odmena

1. V prípade , že sa nehnuteľnosť nachádza v intraviláne obce (v zastavanom území obce) odmena sa stanoví percentuálne z hodnoty vysporiadávanej nehnuteľnosti. Percentuálna výška tejto odmeny sa pohybuje v rozmedzí medzi 3 – 8 % z hodnoty vysporiadavanej nehnuteľnosti

2. V prípade , že sa nehnuteľnosť nachádza v extraviláne obce (mimo zastavaného územia obce), odmena sa určuje individuálne a jej výška závislá od zložitosti konkrétneho prípadu.


Hotové výdavky sú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vysporiadaním predmetnej nehnuteľnosti.


Hodnota vysporiadavanej nehnuteľnosti sa určuje tromi spôsobmi:

1. na základe nami stanovenej hodnoty nehnuteľnosti (trhovej hodnoty), ktorý sa vysporiadava

2. na základe ohodnotenia majetku súdnym znalcom

3. Dohodou


1. Na základe stanovenej - trhovej hodnoty majetku
Cena sa stanovuje na základe odhadu nezávislej realitnej kancelárie.

2. Na základe ohodnotenia majetku súdnym znalcom
Cena je stanovená znalcom z príslušného odboru. Znalecký posudok znáša klient,

3. Dohodou
V určitých prípadoch je možné využiť aj stanovenie ceny dohodou a po oboznámení sa s vašimi požiadavkami a potrebami, vám ponúkame aj možnosť vzájomnej dohody.

Spôsob úhrady faktúry vystavenej klientovi za vysporiadanie majetku:

10% z odmeny na základe faktúry vystavenej bez zbytočného odkladu po uzatvorení mandátnej zmluvy,

30% z odmeny na základe faktúry po zhromaždení všetkých dokumentov pred ukončením,

60% z odmeny na základe faktúry po vysporiadaní, zápise alebo ukončenia prípadu.

Rozvrh platieb môžeme po vzájomnej dohode prispôsobiť vašim požiadavkam

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.