Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené
Mob.: 0948 818 811

Mediátor / Čo je mediácia

Mediácia je alternatívny, mimosúdny spôsob riešenia konfliktov, kde medzi sporné strany vstupuje tzv. tretia strana - mediátor, ktorý je nestranný a nezávislý. Pomáha tam, kde sporné strany nie sú schopné sa dohodnúť, ale napriek tomu majú záujem na uzatvorení takejto dohody. Mediácia je proces, ktorý je zameraný na uzatvorenie určitej dohody medzi spornými stranami . To znamená, že pri mediácii nie ste pasívnym účastníkom a nečakáte, ako rozhodne mediátor, ale za jeho asistencie sami aktívne hľadáte spôsob urovnania Vášho sporu.

Základnými princípmi mediácie sú neutralita, nezaujatosť, nestrannosť, dobrovoľnosť, diskrétnosť, vytvorenie atmosféry a vzájomnej dôvery medzi stranami.

Mediácia môže pomôcť:

dosiahnuť dohodu založenú na záujmoch účastníkov sporu

vyriešiť spor promptne, flexibilne a menej formálne

zabezpečiť diskrétnosť a mlčanlivosť

redukovať negatívne emócie na oboch stranách

prekonať krízu vo vzťahu a pokračovať vo vzájomnej kooperácii


Výsledkom mediácie je spravidla písomná dohoda o spôsobe urovnania sporu, ktorá je pre obe strany sporu záväzná. V prípade, že je takáto dohoda spísaná formou formou notárskej zápisnice alebo schválením zmieru pred súdom alebo rozhodcovským orgánom nadobúda účinky exekučného titulu.

Najčastejšie sa využíva v tých oblastiach, kedy strany majú záujem, alebo sú okolnosťami prinútené ďalej spolupracovať aj v budúcnosti. Súd môže odporučiť účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou. Ak sa strany nedohodnú, stále môžu svoj spor predložiť na riešenie súdom. Mediácia je najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov vo Veľkej Británii, USA a iných krajinách Európy. Výkon činnosti mediátora je podľa §4 zákona č. 420/2004 Z.z. podnikaním, obvyklé ceny za mediáciu sú uvedené v cenníku mediácie.

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.