Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené
Mob.: 0948 818 811

Mediátor / Dohoda o riešení sporu mediáciou

Dohoda o riešení sporu

mediáciou uzatvorená v súlade s ust. § 7 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mediácii“) medzi stranami

I.

Strany sporu:
1 Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Tel. kontakt.
1 Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Tel. kontakt.

a

1 Mediačné centrum
XY – mediačné centrum organizované obchodnou spoločnosťou:
XY, a.s.
IČO: DIČ: SK
Sídlo:
Zastúpenie:
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vo vložke č.
Mediátor:
Reg. mediátorov MS SR: mediátor č. xx
Bankové spojenie:


II.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je riešenie sporu medzi stranami sporu mimo súdnou cestou prostredníctvom mediátora v mediačnom centre vykonávajúcom svoju činnosť v súlade s ust. § 11 až 13 zákona o mediácii XY - mediačné centrum v ich spore o

________________________________.


III.

Prehlásenie strán

Strany zúčastnené na riešení sporu prostredníctvom mediátora prehlasujú, že boli uvedeným mediátorom poučení v súlade s ust. § 4 zákona o mediácii o všetkých okolnostiach a právach, ktorých sa dotýka mediácia vrátane poučenia o okolnostiach umožňujúcich vylúčenie mediátora z výkonu mediácie. Súčasne strany sporu prehlasujú, že nemajú v čase uzatvorenia tejto dohody pochybnosť o nezaujatosti, nestrannosti, nezávislosti a odbornosti mediátora uvedeného v tejto dohode.


IV.

Prehlásenie mediátora

Mediátor sa zaväzuje, že výkon mediácie v spore podľa tejto dohody prijíma a bude viesť výkon mediácie v súlade s ust. § 4 zákona o mediácie nestranne a nezávisle voči stranám sporu, dôsledne a s najvyššou odbornou starostlivosťou v záujme dosiahnuť prostriedkami mediácie pre strany sporu zmier a obojstranne uspokojivé vyriešenie sporu.


V.

Mlčanlivosť

Strany zúčastnené na mediácii vrátane mediátora, ako aj osoby , ktoré by na základe súhlasu strán sporu mohli byť prizvané ako osoby zúčastnené na mediácii sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých okolnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s mediáciou. Mediátor nie je viazaný mlčanlivosťou v prípade, ak sa vedie súdne konanie, rozhodcovské alebo obdobné konanie o náhradu škody spôsobenej mediátorom stranám zúčastneným na mediácii výkonom svojej činnosti v súlade s ust. § 4 zákona o mediácii


V Bratislave, dňa

__________________________

Strana sporu 1

__________________________

Strana sporu 2

__________________________

za mediačné centrum

__________________________

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.