Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené
Mob.: 0948 818 811

Mediátor / Etický kódex mediátora

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.


Článok 1
Vzťah mediátora k stranám sporu
Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:

• povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:

• dobrovoľnosti ich účasti,

• možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť,

• skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán,

• odplatnosti služby mediátora na základe dohody,

• úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody,

• o dôvernosti celého procesu.


Článok 2
Vedenie procesu mediácie
Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:

• nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov,
  
 prípadne s každou stranou zvlášť,

• vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,

• koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu,

• zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie,

• je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,

• vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,

• v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,

• mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď    ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.


Článok 3
Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

• nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,

• verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.


Článok 4
Záväzky mediátora k profesii

• sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí    vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora,

• sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti,

• by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik    nesúvisia s mediovaným sporom,

• môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov    zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.


MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.