Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené
Mob.: 0948 818 811

Mediátor / Kto je mediátor

Mediátor je nestranná osoba, ktorá svojim prístupom pomáha vytvárať také prostredi v ktorom by sporné strany boli schopné dospieť k riešeniu spornej situácie a následne dosiahnuť uzatvorenie vzájomne akceptovateľnej dohody.

Mediátora musí zostať po celú dobu mediácie neutrálny, nehodnotí, nerieši a na rozdiel od sudcu nehovorí, kto je vinný a kto nie. Nerieši spor za zúčastnených, pomáha im len vytvárať určitý priestor a podmienky na to, aby spoločne dospeli k uzatvoreniu dohody vyhovujúcej všetkym zúčastneným stranám.

Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne a s náležitou odbornou starostlivosťou. Samozrejmosťou je zachovanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu mediácie dozvedel. Mediátorom vo Vašom spore môže byť podľa §3 zákona 420/2004 Z.z. každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej Ste sa ako osoby zúčastnené na mediácii dohodli a ktorá funkciu mediátora Vášho sporu prijme.

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.