Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené
Mob.: 0948 818 811

Mediátor / Oblasti využitia mediácie

Riešennie sporov formou mediácie je možné takmer vo všetkých oblastiach bežného života.

Najčastejšie sa pomocou mediácie riešia:

Rodinné vzťahy

Riešenie rodinných sporov formou mediácie z pohĽadu mediácie patrí n tým nejfrekventovanejším. V tomto smere rozlišujeme mediáciu rodinnú a mediáciu rozvodovú. Prvá z nich sa zaoberá riešením konfliktov, ktoré vznikli vo vzájomnom spolužití jednotlivých členov rodiny. Cieľom je stabilizácia pomerov rodičov, detí a ostatných príbuzných. Inak je tomu v prípade rozvodovej mediácie. Jej úlohou nie je zachrániť manželstvo, ale poskytnúť partnerom možnosť rozchodu kultivovaným spôsobom so zachovaním prijateľnej komunikácie v budúcnosti. Tu je mediácia často krát vhodnou metódou na zachovanie dobrých alebo aspoň uspokojivých rodinných vzťahov. V prípade rozvodov a vážne narušených rodinných vzťahov je však potrebné brať do úvahy najmä záujmy detí.

Občianske vzťahy

Ďalšou oblasťou vhodnou na využitie mediácie sú vzťahy medzi občanmi. Zaraďujeme sem spory vzniknuté v spoločnosti, rôznych skupinách, komunitách, školách, susedských vzťahoch a podobne. Cieľom mediácie je naučiť účastníkov takýchto sporov spolunažívať tak, aby dochádzalo ku konfliktom čo najmenenej a ak aj k nezhodám dôjde, aby boli schopní ich riešiť. Základom je nadobudnúť či obnoviť schopnosť niesť za svoje konanie zodpovednosť.

Školské vzťahy

Do tejto katgórie patria spory medzi žiakmi, učiteľmi, žiakmi a učiteľmi navzájom, ale aj konflikty medzi rodičmi žiakov a učiteľmi. Okrem zaužívaného postupu mediácie vedenom odborníkom mediátorom môžu v tzv. rovesníckych sporoch v roli mediátora vystupovať vekovo primeraní spolužiaci. Takýto prístup prináša iný pohľad na problém, keďže mediátor - rovesník vie svojich spoužiakov lepšie pochopiť. Pomáha im naučiť sa, že rozdielnosť názorov je prirodzená vec a neznamená automatický nepriateľský postoj k druhej strane, čo môžu v budúcnosti dobre využiť.

Susedské vzťahy

Pomerne novou oblasťou uplatnenia mediácie sú susedské spory, kde podobne ako v prípade pracovných kolektívov, škôl a rodiny sú dobré vzťahy nevyhnutné. Často krát je riešenie týchto sporov veľmi jednoduché, zúčastneným stačí uvedomiť si zodpovednosť za svoje konanie a ochota dohodnúť sa.

Pracovné vzťahy

Mediácia v pracovných vzťahoch sa zaoberá riešením sporov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, nadriadenými, podriadenými alebo kolegami navzájom. Hlavným úskalím týchto nezhôd je zdanlivá nerovnosť zúčastnených strán. O to väčší dôraz je kladený na nestrannosť a nezávislosť mediátora, najmä ak ide o riešenie konfliktu medzi nadriadeným a podriadeným. Okrem vyriešenia samotného sporu plní mediácia v pracovných sporoch aj úlohu prevencie fluktuácie, straty angažovanosti a motivácie pracovníkov, zlepšenia sociálnopsychologickej klímy na pracovisku či celkovej povesti podniku.

Obchodné vzťahy

Akokoľvek dobre zamýšľaný obchodný vzťah môže vyústiť do konfliktu zmluvných partnerov. Konkurz a exekúcia sú potom krajnými formami riešenia obchodných sporov. Prečo nevyužiť aj tu mediáciu – zjednodušenú a zrýchlenú formu riešenia konfliktu?

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.