Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené

Pracovné úrazy

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení priniesol zásadné zmeny v právnej úprave odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania. Celá oblasť odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania bola v Zákonníka práce zrušená a je uvedená v zákone o sociálnom poistení pod názvom úrazové poistenie. Zamestnanec, ktorý utrpí pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania, má nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa.

Nárok na úrazové dávky v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnom poistení majú aj iné fyzické osoby, napríklad žiaci strednej školy a študenti vysokej školy, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe, dobrovoľní požiarnici pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, dobrovoľní zdravotníci Slovenského Červeného kríža pri výkone zdravotníckych služieb, banskí záchranári pri záchranných prácach, príslušníci ozbrojených síl pri výkone vojenskej služby, dobrovoľní členovia horskej služby pri záchranných akciách, osoby pomáhajúce na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. 

Ak zamestnanec v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrie, nárok na niektoré dávky úrazového poistenia má aj manžel (manželka), nezaopatrené dieťa alebo osoba, voči ktorej mal zomretý zamestnanec vyživovaciu povinnosť.

Mob.: 0948 818 811

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.