Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené
Mob.: 0948 818 811

Mediátor / Priebeh a jednotlivé fázy mediácie

Napriek tomu, že mediácia je menej formálna ako súdny proces, má taktiež svoje pravidlá a postupy. Jednotlivé fázy mediácie sa dajú zosumarizovať následovne:


Kontakt
Ako prvý krok kontaktujte mediátora, ktorý posúdi, či je Váš spor vhodný na mediáciu. Ak áno, mediátor alebo iniciujúca strana osloví zvyšné strany sporu a pozve ich na mediačné stretnutie. Je dôležité, aby sa strany sporu na osobe mediátora zhodli a mediátor túto úlohu prijal.


Oboznámenie s pravidlami a postupom v mediácii
V úvodnej časti stretnutia Vám mediátor vysvetlí princípy mediácie, priebeh mediačného procesu a svoju úlohu v ňom. Zdôrazní nevyhnutnosť svojej nestrannosti, nezaujatosti a taktiež diskrétnosti všetkých zúčastnených o skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu procesu mediácie dozvedia. Následne Vás poučí o Vašich právach a dohodne s Vami vzájomné pravidlá komunikácie. Tiež sa dohodne výška a spôsob platby finančnej odmeny mediátora. Napokon mediátor spíše Dohodu o riešení sporu mediáciou, ktorú spoločne so všetkými stranami sporu podpíše.


Rekonštrukcia sporu
Nasleduje druhá fáza stretnutia, v ktorej každá strana dostane tzv. Neprerušovaný čas na vysvetlenie svojho pohľadu na predmet sporu. Mediátor pritom dbá o vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, aby obe strany mali možnosť sa k danej problematike vyjadriť a na druhej strane získať dostatočné množstvo informácií. Cieľom neprerušovaného času nie je hľadať príčiny sporu alebo jeho vinníka, ale vytvorenie bezpečnej situácie, v ktorej každý účastník sporu môže prejaviť svoje chápanie a prežívanie sporu. Na záver tejto časti mediátor neutrálnym spôsobom preformuluje vypočuté stanoviská tak, aby vytvoril podmienky pre hľadanie riešenia.


Definovanie sporu a hľadanie možných riešení
V ďalšom priebehu stretnutia mediátor napomáha stranám uvedomiť si, prečo spor vznikol a vzájomne sa prostredníctvom komunikácie snažiť o vzájomné pochopenie názorov a postojov strán. Mediátor pritom nikoho neobviňuje, nesúdi, nerozhoduje, kto má pravdu a kto nie, ani nerobí žiadne rozhodnutia, čo by mali strany robiť. Pomáha účastníkom mediačného stretnutia otvorene diskutovať problém a identifikovať z nim navrhnutých to najvhodnejšie riešenie. Ak na prvom mediačnom stretnutí nenájdu strany spoločne prijateľné východisko, ale sú ochotné pokračovať v hľadaní, mediačné stretnutie sa ukončí a účastníci si dohodnú termín ďalšieho stretnutia.


Identifikácia najvhodnejšieho riešenia a spísaniDohody o vyriešení sporu
V prípade, že sporné strany sporu pre dospejú k určitému kompromisu a nájdu pre obe strany prijateľné riešenie, mediátor spíše Dohodu o vyriešení sporu, ktorú podpíšu strany sporu aj mediátor. Takto spísaná dohoda zaväzuje strany plniť povinnosti, ku ktorým sa v nej zaviazali. V prípade , že sa takáto forma dohody je spísaná vo forme notárskej zápisnice, alebo schválená ako dohoda vo forme zmieru pred súdom prípadne orgánom , ktorých súdny výkon zákon pripúšťa je takýto dokument v pripade nesplnenia záväzku z neho vyplývajúceho zároveň aj exekučným titulom. Podpisom dohody je proces mediácie ukončený a úloha mediátora splnila svoj účel.


K riešeniu sporu mediáciou je možné pristúpiť v každom štádiu, pred začatím súdneho konania, ale i počas neho.

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.